Otevření parkovacího domu ve Slaném

Unikátní technické řešení Ekologické parkování třetího tisíciletí Uznání z Německa

Měli jsme tu čest moderovat slavností otevření automatického parkovacího domu ve Slaném. Tato akce se konala 22. ledna 2013. A protože jsme patřili od začátku k propagátorům a podporovatelům této stavby, byl to pro nás okamžik opravdu slavnostní. Bez ohledu na všechny peripetie, které projekt a výstavbu provázely, bez ohledu na změnu finančních možností našeho Královského města Slaný i bez ohledu na kontroverzní pojetí parkování v celém městě to stále považujeme za unikátní a moderní technologii, která revolučním způsobem řeší parkování v intravilánu měst s historickým jádrem. Je to parkování bezpečné pro majitele automobilů, neplýtvá se zbytečně energií na vytápění a osvětlení. Ve Spolkové republice Německo bylo dokonce naše město a jeho projekt automatického parkovacího domu doporučeno k prohlídce jako inspirace pro historická města.

Na slavnostním zahájení jsme uvítali mimo jiné i senátora obvodu Slánsko – Litoměřicko MUDr. Hassana Meziana a primátora Kladna Ing. Dana Jiránka. Pochopitelně byli přítomni i zástupci obou společností, které se na výstavbě automatického parkovacího domu ve Slaném podílely - jednatel KOMA - Industry s.r.o. pan Gustav Kotajny a ředitel PSJ, a.s.- divize Čechy Ing. Jan Kadlec. Také zastupitelé města, místostarostové Jaroslav Hložek a Martin Hrabánek a starosta města RNDr. Ivo Rubík.

Parkovací dům vzbudil zaslouženou pozornost kolegů novinářů – ať už to bylo zpravodajství České televize, Svět motorů, zpravodajský týdeník 5+2, Kladenský deník nebo Slánský videožurnál. S Jirkou Husníkem, producentem videožurnálu, jsme natočili také jakýsi parkovací manuál, který bude k nahlédnutí na stránkách Královského města Slaný. Společnost Koma Industry je českým dodavatelem veškeré technologie, společnost PSJ se postarala o výstavbu parkovacího domu.

Otevření parkovacího domu ve Slaném

Otevření parkovacího domu ve SlanémOtevření parkovacího domu ve SlanémOtevření parkovacího domu ve SlanémOtevření parkovacího domu ve SlanémOtevření parkovacího domu ve SlanémOtevření parkovacího domu ve SlanémOtevření parkovacího domu ve SlanémOtevření parkovacího domu ve SlanémOtevření parkovacího domu ve SlanémOtevření parkovacího domu ve SlanémOtevření parkovacího domu ve Slaném

Dovoluji si připojit celou uvítací řeč RNDr. Ivo Rubíka, starosty města Slaný. Zejména proto, že zcela pragmaticky popisuje celý nelehký proces a výstavbu tohoto unikátního projektu.


Vážení a milí hosté, vážené dámy a pánové,
nejprve mi dovolte Vám poděkovat, že jste si našli čas k návštěvě našeho města, leckdy jste vážili dlouhou cestu a překonali nástrahy chřipkové epidemie a zimní dopravní problémy. Dnes jsme se sešli při příležitosti uvedení do provozu stavby parkovacího domu ve Slaném. Ve svém proslovu bych se chtěl zabývat zásadními kroky při více než dvouleté přípravě, která nás všechny stála spoustu času, stresu a důležitého rozhodování. Chci všem připomenout politický rozměr prosazování stavby, složitý byrokratický proces přípravy, seznámit Vás s průběhem výstavby a finanční náročností, chci formulovat zásadní očekávání představitelů města od této stavby, uvést informace o zkušebním provozu, parkovacím režimu a cenách a také chci všem moc a moc poděkovat.

Politické rozhodování:
na slánské poměry bylo místy dramatické, protože přesáhlo volební období a tím spadlo do komunální kampaně před volbami 2010, čehož využilo několik místních politických subjektů k vlastnímu zviditelnění před volbami.
6.5.2009 koncepční zasedání rady města projednalo dopravní studii pro parkování zpracovanou Odborem dopravy města, radní rozhodli (7-0-1, 1 nepřít.) a zadali úkoly starostovi a místostarostovi odpovědnému za dopravu (Jaroslavu Hložkovi). Radní řekli – chceme automatizovaný systém zakládání aut při parkování, chceme ho na tomto místě, investorem bude město (které může uplatnit odpočet DPH, neexistují státní a evropské dotace) a Vy se snažte. A my se tedy snažili.
17.6.2009 zastupitelstvo města rozhodlo (17-5-4), aby starosta neprodleně zahájil jednání a uzavřel smlouvu o výkupu pozemků na části vyhrazené plochy a zahájil přípravné byrokratické práce, ZM rovněž řeklo - chceme výstavbu parkovacího domu s kapacitou vyšší než 120 parkovacích míst a vyčlenilo 476 tis.Kč na přípravu projektové dokumentace. V prosinci 2009 ZM vyčlenilo dalších 523 tis. Kč pro rok 2010 na projekty a zorganizování soutěže na dodavatele.

V roce 2010 tak, jak se blížily komunální volby, začali se někteří zastupitelé při nedostatku vlastních pozitivních témat negativně vymezovat proti parkovacímu domu, ovšem bez patřičné argumentace, co vlastně by chtěli oni. Do toho vstoupila Rada kraje, vedená hejtmanem Rathem, který vycítil možnost to osladit a znepříjemnit úspěšnému a ambicióznímu Slanému. V rozporu s doporučením krajského Výboru pro ŽP, který se jasně a nepoliticky vyjádřil pro parkovací dům, jako stavby extrémně šetrné vůči ŽP a tím nenutnosti provedení tzv. procesu EIA (vliv stavby na ŽP), krajští radní vydali usnesení, že stavbu nechtějí a EIA požadují. Tím se přípravné práce prodražili o 80 tis. Kč a nabralo se zdržení tři měsíce. Následné všechny posudky, a to i krajem stanoveného odborníka, byly kladné, jediný záporný, opět rady kraje. Bez návaznosti na odborné stanovisko, prostě jen nechceme.
V říjnu 2010 komunální volby ve Slaném jednoznačně vyhrála strana, která ve svém programu měla dokončení přípravných prací a výstavbu parkovacího domu. Následné ustavení koalice vytvořilo předpoklad téhož. Nová RM opět odsouhlasila projekt a doporučila nově vzniklému ZM v prosinci 2010 vyčlenit z rozpočtu města peníze na první část realizace stavby ve výši cca 12,5 mil. Kč včetně DPH. 29.7. 2011 se uskutečnil slavnostní poklep na základní kámen parkovacího domu.

Byrokratický proces:
Byl velmi složitý, protože málokdo měl zkušenosti při přípravě takového projektu na úrovni města. Neměli jsme možnost řadu procesů odkoukat a poučit se od jiných. Spíše jsme proráželi cestu.

Bylo třeba: odkoupit pozemky, vytvořit hmotovou studii, projednat projekt s památkáři a NPÚ a dosáhnout kompromisu [objekt se nachází v MPZ], nastolit dopravní napojení, vybrat typ parkovacího domu [lineární nebo kruhový automatický], zpracovat rozptylovou studii, vybrat architektonické řešení, kalkulovat provozní náklady, vytvářet simulace výše parkovného a systém začlenit do parkování v celém středu města, nalézt finanční model plateb za realizaci stavby, zadat výběrové řízení a vymyslet pro něj zadávací podmínky tak, abychom nedeformovali konkurenční prostředí, dodrželi zákon a přitom maximálně komunikovali s veřejností. Ta byla po celou přípravu informována v médiích a měla možnost se účastnit otevřeného jednání například i při zmiňovaném procesu v rámci EIA (přišel 1 občan), vyjadřovat názory a případné námitky při územním a stavebním řízení, výběrové řízení bylo zveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách, který je dostupný pro celou Evropu. Po výběru dodavatele konsorcia firem KOMA a PSJ byly uskutečněny dvě prezentace. Pro zastupitele nově utvořeného ZM (bylo to již po volbách v říjnu 2010) a následně pro nejširší veřejnost. Výběrové řízení udalo konečné parametry stavby. V parkovacím domě bude 149 parkovacích míst.

Kolik to stálo a jaký byl průběh výstavby:
Konečná cena díla je 86. 084.833 Kč včetně všech vícenákladů, jako například povinný archeologický záchranný výzkum, který trval téměř tři měsíce a z jehož výsledků město získalo řadu cenných informací o středověkém osídlení Slaného. Ve výběrovém řízení byl přijat finanční model placení nákladů, který stanovuje, že město bude do roku 2017 uvolňovat ze svého rozpočtu cca 12, 7 mil. Kč bez DPH do výše konečné ceny. Tento finanční model vlastně znamená, že i relativně malé město jako je Slaný (přes 15 tisíc obyvatel) je schopno podobnou stavbu bez větších problémů financovat. A případně ji začlenit, podobně jako my, do celkové koncepce parkování v historickém jádru města. Celou koncepci parkování se všemi detaily platnou od 2.1.2013 můžete nalézt na internetových stránkách města www.meuslany.cz. DPH je u této stavby odečitatelnou položkou, takže mnou uvedená cena skutečně odpovídá vynaloženým nákladům. Navíc hlavní tíhu investice nesly v prvních letech (2011-2012) obě dodavatelské firmy.

Co očekáváme od parkovacího domu?
V zásadě dvě věci:
významnou a zásadní pomoc při řešení parkování v celém středu města, včetně rezidenčních stání uvnitř MPZ.
urbanistické a architektonické dotvoření ošklivé proluky, která Slaný hyzdí téměř čtvrt století. Stavba vědomě navazuje na rozestavěný soukromý projekt výstavby obytného komplexu v části proluky firmy Stavitelství Kladno a to členěním fasády a gradací výšky. Navíc dotváří nároží, kde jí oponují stavby Unionu, České spořitelny a Městského centra Grand.

Jsem přesvědčen, že do pěti let bude řada českých měst nucena řešit podobný problém, jako my. Budou se moci opřít o zkušenosti Slaného. Tento proces v zásadě již nastal. Slaný se v témže roce, kdy se rozhodlo o parkovacím domě, stalo jedním z prvních signatářů malých měst Evropské charty dopravy. Náš projekt je vysoce ceněn odborníky na dopravu, kteří konstatovali, že jde o velkou příležitost pro Slaný a jeho dopravní infrastrukturu. Například německé Spolkové ministerstvo pro výstavbu doporučuje obecním zastupitelstvům podporovat podobné projekty, zejména v historické městské zástavbě, v centrech, a to dokonce i formou následné dotace provozu těchto parkovišť. Což by neměl být případ Slaného. V našem modelu si parkovací dům na sebe vydělá. To znamená, že předpokládané výnosy překračují očekávané provozní náklady. U automatického parkovacího systému dochází oproti klasické garáži k plošné úspoře až 50%, nejsou žádné exhalace uvnitř systému a v místě, řidiči neprocházejí stresem při hledání parkovacího místa jako v klasickém parkovacím domě či na ulici, není riziko poškození auta nebo jeho zcizení, žádný hluk od popojíždějících aut a tak dále. Zkrátka na tento systém je třeba pohlížet jako na stavbu ekologickou, jejíž výstavba se děje ve veřejném zájmu.
Provozní údaje, zkušební provoz, pronájem komerčních prostor a cena parkovného:

Zkušební provoz parkovacího domu byl Stavebním úřadem povolen 21. 1. 2013 do 31. 8. 2013. V době zkušebního provozu od 23.1. (tedy od zítřka) do soboty 23.3. 2013 bude platit následující režim. Parkovací dům bude pro veřejnost otevřen v pracovních dnech od 7.00 do 17 hodin. V Pá po 17 hodině, So a Ne bude otevřen pro návštěvníky jen pro městem nahlášené akce konané v MC Grand a hotelu Hejtmanský dvůr. Parkovné bude pro majitele magnetické karty, slánské občany, zdarma. Karta bude k vyzvednutí od tohoto pátku, v Infocentru a podatelně MěÚ. Rovněž bez poplatku. Při začátku zkušebního provozu se doba vyskladnění vozidla bude pohybovat mezi 121 sekundami až po 280 sekund z těch nejvzdálenějších pozic. Postupně bude v průběhu následujících dnů a týdnů tato doba vyskladnění zkracována až na konečnou cca 1 minutu. Plný placený 24 hodinový provoz, s garantovanými časy vyskladnění nastane od neděle 24.3. 2013. V přízemních prostorách stavby je umístěno veřejné WC nejen pro návštěvníky parkovacího domu, ale pro celou veřejnost. Podnikatelské prostory si od města pronajala Komerční banka, která zahájí svůj provoz v následujících měsících.

Chci poděkovat:
Všem úředníkům z Městského úřadu ve Slaném, kteří se na přípravě stavby podíleli. A to Odboru správy majetku vedeného panem Sejkorou, Stavebnímu úřadu vedeného ing. Horáčkovou, odboru ŽP v čele s ing. Laxou (v začátcích stavby ing. Mohylovou), odboru finančnímu s ing. Novou, odboru kultury a památkové péče s dr.Přibylem, manažeru rozvoje města ing. Grohmannovi a odboru dopravy s panem Černickým. Většina je dnes tady. Projevili naprostou profesionalitu a neutralitu při výkonu své práce a to i v situaci, kdy se ocitli v „mlýnici“ předvolební kampaně. Velmi si jich za to vážím. Je jasné, že největší díl politické odpovědnosti nesu já a místostarosta Hložek, který předkládal radním většinu zásadních materiálů, a nebylo pro úředníky snadné se pohybovat mezi radními, zastupiteli, veřejností a to prakticky ve dvou volebních obdobích, kdy se mohly měnit názory a celá příprava a vložené peníze města by vylétly komínem. Děkuji všem radním a zastupitelům obou volebních období, kteří celou přípravu stavby dosud podporovali a pochopili důležitost projektu pro Slaný. Byla jich jasná a významná většina. Velké díky vám. Chci poděkovat firmě Meridin Hradec Králové, jmenovitě ing. Pavlovi Friedbergerovi, který nesl obrovskou tíhu přípravných prací na sobě. Děkuji realitní kanceláři Terciér, panu ing. Tomáši Krausovi, se kterým zástupci města strávili hodiny nad přípravou výběrového řízení a stanovení jeho podmínek. Mnohokrát děkuji dodavatelským firmám Koma a PSJ za pomoc při prosazení projektu, včetně přípravy projektové dokumentace pro stavební povolení. Jmenovitě z firmy KOMA manažeru projektu ing.Kranovskému, jednateli Gustavu Kotajnému, vedoucímu oddělení parkovacích domů ing. Davidu Kotajnému. Z firmy PSJ jmenovitě stavbyvedoucímu ing. Radkovi Liškovi a manažeru projektu Jaroslavu Dolanovi. Děkuji Vám za dosavadní odvedenou práci, která byla dosud příkladem spolupráce mezi investorem a dodavatelem stavby. Při velkém množství řešených problémů jsem za rok a čtvrt výstavby nezaznamenal podstatné rozpory a předávaná stavba vypadá velmi dobře. Věřím, že stejně tak bude dobře fungovat a sloužit veřejnosti.
Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.